BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Miksi myynnin ja markkinoinnin tulisi keskustella?

12.10.2023

Myynti ja markkinointi yhteistyönä: voimakas yhdistelmä menestyville yrityksille

Myynti ja markkinointi ovat kaksi elintärkeää tekijää yrityksen menestyksessä. Monet yritykset kuitenkin unohtavat näiden kahden osaston välisten synergiaetujen hyödyntämisen. Miksi myynnin ja markkinoinnin tulisi siis keskustella ja tehdä yhteistyötä? Me Neotarilla kiinnitämme tähän aina huomiota asiakkaidemme kanssa.

Yritysten myynti- ja markkinointiosastot omaavat erilaisia tehtäviä ja vastuita, mutta niiden yhteistyöllä saavutetaan moninkertainen hyöty. Markkinointi toimii ikään kuin myyntiosaston tukena, lisäten asiakashankintaa ja luoden mielenkiintoa yrityksen tarjontaa kohtaan. Myynti puolestaan antaa arvokasta tietoa markkinointitiimille, auttaen näitä kehittämään kohdennettuja markkinointistrategioita ja viestejä. Yhteistyössä myynti ja markkinointi voivat yhdistää voimansa, luoden vahvan pohjan menestykselle.

1. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö saa aikaan parempaa asiakasymmärrystä

Myynti ja markkinointi kohdistavat toimintansa asiakkaisiin, mutta eri näkökulmista. Myyntitiimi kohtaa päivittäin asiakkaita ja saa suoraa palautetta heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Tämä tieto on korvaamatonta markkinointiosastolle, joka voi hyödyntää sitä esimerkiksi kohdentaessaan mainontaa ja viestintää. Kun myynti ja markkinointi tekevät tiivistä yhteistyötä ja jakavat tietoaan, saadaan aikaan syvällisempi ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja haluista. Tämä puolestaan johtaa parempaan kohdennukseen ja tehokkaampaan viestintään, lisäten yrityksen mahdollisuuksia myydä tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisäksi asiakasymmärryksen vahvistuminen auttaa myyntiä ja markkinointia luomaan yhtenäisen viestinnän, joka resonoi asiakkaiden kanssa. Kun markkinointiosasto ymmärtää myyntitiimin saamaa palautetta ja myyntitiimi taas ymmärtää markkinoinnin tekniikoita ja strategioita, voidaan luoda vahva ja yhtenäinen brändiviestintä. Tämä nostaa yrityksen profiilia ja lisää asiakkaiden luottamusta, mikä puolestaan johtaa parempiin myyntituloksiin.

2. Yhteiset tavoitteet ja tehokas tiedonkulku

Myynti ja markkinointi toimivat saumattomasti yhdessä, kun niillä on selkeät yhteiset tavoitteet. Kun myynti- ja markkinointitiimit asettavat yhteisiä tavoitteita, tulee työskentelystä sujuvampaa ja tehokkaampaa. Yhteiset tavoitteet auttavat myös molempia osastoja keskittymään tärkeisiin asioihin ja priorisoimaan tehtäviään.

Tehokas tiedonkulku myynnin ja markkinoinnin välillä on avain menestykseen. Kun myyntitiimi kommunikoi jatkuvasti markkinointiosaston kanssa, voidaan nopeasti tunnistaa markkinatrendejä ja asiakkaiden odotuksia. Markkinointiosasto puolestaan pystyy välittämään myyntitiimille ajantasaista tietoa markkinoinnin kampanjoista ja uusista tuotteista, auttaen myyntiä valottamaan asiakkaille yrityksen ajankohtaista tarjontaa. Tällainen tiedonkulku tekee myös asiakastiedon ja potentiaalisten asiakaskontaktien hallinnasta helpompaa, mikä virtaviivaistaa myyntiprosessia ja parantaa tuloksia.

Myynti ja markkinointi eivät ole toimintoja, jotka toimivat parhaiten erillään. Me Neotarilla ymmärrämme, että näiden kahden osaston tiivis yhteistyö on avain menestykseen nykypäivän kilpailluilla markkinoilla. Kun myynti ja markkinointi tekevät yhteistyötä, yritykset voivat luottaa parempaan asiakasymmärrykseen ja saumattomaan viestintään, mikä puolestaan johtaa parempiin myyntituloksiin ja pitkäaikaiseen menestykseen.

Kuinka sen sitten teemme? Strategista markkinointia tehdessämme pidämme huolta, että meillä on mahdollisimman mutkaton suhde myös yrityksen myyntiin. Kentältä saadaan myös arvokasta tietoa meidän tekemiseemme! Esimerkiksi yhteinen kuukausipalaveri on todettu toimivaksi malliksi, jolloin markkinointi vastaa myynnin tarpeisiin riittävän nopealla syklillä.