BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Viestintästrategian vaikutus sisäiseen viestintään

29.11.2023

Viestintästrategian merkitys sisäiselle viestinnälle

Sisäinen viestintä muodostaa yrityksen menestyksen kannalta olennaisen osan. Se on keskeinen tekijä organisaation toiminnan sujuvuudessa, työntekijöiden sitoutumisessa ja työyhteisön ilmapiirissä. Viestintästrategia onkin avainasemassa varmistamassa tehokasta ja tarkoituksenmukaista sisäistä viestintää. Tässä artikkelissa tutustumme lähemmin viestintästrategian vaikutukseen sisäisessä viestinnässä ja kuinka sen avulla voidaan luoda toimiva viestintäkulttuuri organisaatiossa.

Selkeät tavoitteet ja viestin kulun suunnittelu

Viestintästrategian laadinta edellyttää selkeiden tavoitteiden asettamista. On tärkeää tunnistaa, mitä halutaan saavuttaa sisäisellä viestinnällä ja miten se tukee organisaation tavoitteita. Tavoitteiden määrittelyn avulla pystytään myös arvioimaan viestinnän onnistumista ja tekemään tarvittavia korjausliikkeitä.

Samalla kun asetetaan tavoitteita, on suunniteltava myös viestin kulku organisaation sisällä. Varmistettava, että oikea tieto tavoittaa oikeat henkilöt oikeaan aikaan. Viestintästrategiassa määritellään viestintäkanavat ja -välineet, joiden avulla viesti saavuttaa kohderyhmänsä tehokkaimmin. Näin vältytään turhalta tiedonkululta ja varmistetaan, että jokainen työntekijä saa tarvitsemansa tiedon.

Vuorovaikutuksen tukeminen ja avoimuus

Hyvä sisäinen viestintä kannustaa vuorovaikutukseen ja avoimeen keskusteluun organisaatiossa. Tämä edellyttää viestintästrategiassa määriteltyjä toimintamalleja ja käytänteitä. Esimerkiksi säännölliset tiimipalaverit, ideoiden jakamisen foorumit tai virtuaaliset keskustelualueet voivat tukea avointa kommunikaatiota ja tiedon jakamista työntekijöiden kesken.

Viestintästrategia voi myös sisältää kannustimia ja palkitsemismekanismeja, jotka rohkaisevat työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen viestintään. Kun työntekijät kokevat, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja heitä arvostetaan, syntyy vuorovaikutteinen viestintäkulttuuri, joka edistää organisaation yhteistä tiedonjakamista ja oppimista.

Johtamisen rooli ja esimerkillisyys

Hyvin toimiva sisäinen viestintä vaatii johdolta vahvaa sitoutumista ja esimerkillisyyttä. Johtajalla on olennainen rooli tiedon välittäjänä, motivointijana ja viestinnän suunnannäyttäjänä. Viestintästrategian kautta johdon viestit voidaan suunnitella ja muotoilla niin, että ne tukevat organisaation arvoja, tavoitteita ja toimintaparakkeja.

Johdon tulee myös näyttää esimerkkiä sitoutumalla itse osaksi organisaation sisäistä viestintää. Avoin kommunikaatio, säännölliset tiedotustilaisuudet ja henkilökohtaiset kohtaamiset viestivät työntekijöille tärkeää viestiä: ”me tärkeimpiä sidosryhmiämme olemme juuri te, työntekijät”. Tämä luo luottamusta ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioon.